pp 0032

ตรวจสอบโครงสร้างและแก้ไข ก่อนส่งมอบ หน้างานนครปฐม โปรเจค PP-0032

ตรวจสอบโครงสร้างและแก้ไข ก่อนส่งมอบ หน้างานนครปฐม โปรเจค PP-0032 ราคาโครงสร้างไม่รวมงานพื้น ตรวจสอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

บริษัทรับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี

Scroll to Top